Όλοι εμείς, η ομάδα της Team Magma, θεωρούμε ότι το παιχνίδι αποτελεί, εκτός από ευχάριστη απόδραση και ψυχαγωγία που προσφέρει πολύπλευρα οφέλη στην ανάπτυξη ενός παιδιού, και ένα φυσικό τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να διδάσκονται έννοιες και καταστάσεις, να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες και να αποκτούν γνώση των ορίων τους αλλά και των κοινωνικών κανόνων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από όλους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το παιχνίδι υιοθετείται ως εκπαιδευτική πρακτική που:

  • ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα
  • παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων
  • διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες
  • επιτρέπει στα παιδιά να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους.

Με βάση τα παραπάνω, η Team Magma αξιοποιεί το παιχνίδι για την αισθητηριακή και νοητική ανάπτυξη καθώς και τη μάθηση των παιδιών διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά μαθησιακό περιβάλλον, εξοπλισμένο με αντικείμενα, ποικίλα υλικά και πληροφοριακά στοιχεία που προκαλούν τα παιδιά να τα εξερευνήσουν, να πειραματιστούν με αυτά και να δημιουργήσουν πραγματικούς και φανταστικούς κόσμους συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας μέσω της κοινής τους γλώσσας, του παιχνιδιού.